Què és el KEI en SEO?

El KEI, o Keyword Effectiveness Index, és una mètrica, importantíssima a nivell de posicionament web, que ens indicarà si una paraula clau és òptima per treballar-la a nivell SEO o no. Aquesta mètrica, el KEI, també ens servirà per a la creació d’anuncis d’Adwords, doncs serà igualment important alhora de considerar les paraules oportunes pel SEM.


El KEI es una mètrica que ens surt del següent càlcul: (búsquedes mensuals de la KW^2) / número de resultats de SERPS. Les cerques mensuals d’una KW les aconseguirem mitjantçant el planificador de paraules clau de Google, mentre que el número total de resultats del buscador, és el número que ens apareix quan realitzem una búsqueda. Com s’indica a la imatge.

resultats kei.png

Aquesta mètrica ens permet comparar paraules de forma numèrica, de manera que la comparació es simplifica notablement. A l’hora de comparar ens interessaran les Keywords amb el KEI més elevat. S’acostuma a considerar que un KEI superior a 2 ja es pot tenir en compte. Tot i això, si fem la feina ben feta i la cerca de paraules és correcte, és possible que ens trobem amb KEIs molt elevats. Sempre, però, haurem de tenir molt en compte el nostre criteri personal; que una paraula clau tingui un KEI molt elevat no voldrà dir que sigui la més oportuna. Al calcular les mètriques tampoc haurem de tenir en compte els noms d’empresa o les paraules clau Long Tail, ja que ens desvirtuen els gràfics. És aconsellable fer-ho en un Excel, o un Spreadsheets de Google, així un cop tinguem tots els càlculs fets podrem ordenar els resultats fàcilment en ordre descendent per facilitar la comparació.

El KEI, juntament amb el KOI, el KFI i els índex de competència, és un indicador imprescindible pels Estudis Semàntics i la creació de campanyes d’Adwords.

En pròxims articles s’explicarà com realitzar un correcte estudi semàntic. Pots consultar el següent enllaç per saber què és un Estudi Semàntic.

25 març 2017 SEO